User Tools

Site Tools


10056-lampria-bicolor-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
10056-lampria-bicolor-la-gi [2018/11/26 15:16]
thaoit
10056-lampria-bicolor-la-gi [2018/11/26 15:22] (current)
thaoit
Line 57: Line 57:
 <!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1386126-0!canonical and timestamp 20181021091427 and revision id 40762276 <!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1386126-0!canonical and timestamp 20181021091427 and revision id 40762276
  ​-->​  ​-->​
-</​div>​ 
 <h2 class="​storytitle">​H&​igrave;​nh xăm m&​atilde;​ vạch &​acirc;​m nhạc</​h2>​ <h2 class="​storytitle">​H&​igrave;​nh xăm m&​atilde;​ vạch &​acirc;​m nhạc</​h2>​
 <div class="​storycontent">​ <div class="​storycontent">​
-<​p>​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ nh&​igrave;​n thấy rất nhiều&​nbsp;​ứng dụng&​nbsp;​th&​uacute;​ vị&​nbsp;​cho <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​m&​atilde;​ vạch</​a>&​nbsp;​nhưng đ&​acirc;​y c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ một trong những ứng dụng th&​uacute;​ vị nhất.&​nbsp;​Trong video dưới đ&​acirc;​y,​ bạn c&​oacute;​ thể thấy nghệ sĩ Dmitry Morozov lấy h&​igrave;​nh xăm m&​atilde;​ vạch 8 &Prime; x 3 and của m&​igrave;​nh v&​agrave;​ biến n&​oacute;​ th&​agrave;​nh &​acirc;​m nhạc như thế n&​agrave;​o.&​nbsp;&​Ocirc;​ng đ&​atilde;​ sửa đổi một&​nbsp;​m&​aacute;​y qu&​eacute;​t&​nbsp;​với hai cảm biến đường m&​agrave;​u đen, một động cơ bước, v&​agrave;​ một điều khiển từ xa Nintendo Wii để '​đọc'​ h&​igrave;​nh xăm của m&​igrave;​nh v&​agrave;​ chuyển đổi n&​oacute;​ th&​agrave;​nh &​acirc;​m thanh.&​nbsp;​Chiều d&​agrave;​i của mỗi thanh quyết định thời lượng của &​acirc;​m thanh v&​agrave;​ nếu anh ta di chuyển c&​aacute;​nh tay của m&​igrave;​nh,​ gia tốc của Wii ph&​aacute;​t hiện sự thay đổi v&​agrave;​ b&​oacute;​p m&​eacute;​o &​acirc;​m thanh.&​nbsp;​Chắc chắn l&​agrave;​ một trong những c&​aacute;​ch sử dụng thử nghiệm nhất về m&​atilde;​ vạch trong nghệ thuật m&​agrave;​ ch&​uacute;​ng ta đ&​atilde;​ gặp.</​p>​+<​p>​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ nh&​igrave;​n thấy rất nhiều&​nbsp;​ứng dụng&​nbsp;​th&​uacute;​ vị&​nbsp;​cho <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​m&​atilde;​ vạch</​a>&​nbsp;​nhưng đ&​acirc;​y c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ một trong những ứng dụng th&​uacute;​ vị nhất.&​nbsp;​Trong video dưới đ&​acirc;​y,​ bạn c&​oacute;​ thể thấy nghệ sĩ Dmitry Morozov lấy h&​igrave;​nh xăm m&​atilde;​ vạch 8 &Prime; x 3 and của m&​igrave;​nh v&​agrave;​ biến n&​oacute;​ th&​agrave;​nh &​acirc;​m nhạc như thế n&​agrave;​o.&​nbsp;&​Ocirc;​ng đ&​atilde;​ sửa đổi một&​nbsp;​m&​aacute;​y qu&​eacute;​t&​nbsp;​với hai cảm biến đường m&​agrave;​u đen, một động cơ bước, v&​agrave;​ một điều khiển từ xa Nintendo Wii để '​đọc'​ h&​igrave;​nh xăm của m&​igrave;​nh v&​agrave;​ chuyển đổi n&​oacute;​ th&​agrave;​nh &​acirc;​m thanh.&​nbsp;​Chiều d&​agrave;​i của mỗi thanh quyết định thời lượng của &​acirc;​m thanh v&​agrave;​ nếu anh ta di chuyển c&​aacute;​nh tay của m&​igrave;​nh,​ gia tốc của Wii ph&​aacute;​t hiện sự thay đổi v&​agrave;​ b&​oacute;​p m&​eacute;​o &​acirc;​m thanh.&​nbsp;​Chắc chắn l&​agrave;​ một trong những c&​aacute;​ch sử dụng thử nghiệm nhất về <a href="​http://​knstech.net">​m&​atilde;​ vạch</​a> ​trong nghệ thuật m&​agrave;​ ch&​uacute;​ng ta đ&​atilde;​ gặp.</​p>​
 </​div>​ </​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
10056-lampria-bicolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/26 15:22 by thaoit