User Tools

Site Tools


10043-laliostoma-labrosum-la-gi

Laliostoma labrosum là một loài ếch trong họ Mantellidae. Chúng là đại diện duy nhất của chi Laliostoma và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1] Đây là loài đặc hữu của Madagascar.

Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ẩm ướt đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, xavan khô, xavan ẩm, vùng cây bụi khô khu vực nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đồng cỏ khô nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới vùng đất thấp, đầm nước ngọt có nước theo mùa, sa mạc nóng, đất canh tác, vùng đồng cỏ, vườn nông thôn, các vùng đô thị, ao, đất nông nghiệp có lụt theo mùa, và kênh đào và mương rãnh.

  • Dữ liệu liên quan tới Laliostoma labrosum tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Laliostoma labrosum tại Wikimedia Commons
  • Glaw, Vences & Böhme, 1998: Systematic revision of the genus Aglyptodactylus Boulenger, 1919 (Amphibia: Ranidae), and analysis of its phylogenetic relationships to other Madagascan ranid genera (Tomopterna, Boophis, Mantidactylus, and Mantella). Zeitschrift für Zoologische Systematik und Evolutionsforschung, vol. 36, tr. 17-37 (texte intégral).
  • Cope, 1868: An examination of the Reptilia and Batrachia obtained by the Orton Expedition to Equador and the Upper Amazon, with notes on other species. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol. 20, tr. 96-140 (texte intégral).
  • Nussbaum, R., Vences, M. & Andreone, F. 2004. Laliostoma labrosum. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 23 tháng 7 năm 2007.
  • Laliostoma labrosum tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • Laliostoma tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
  • Laliostoma labrosum tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • Laliostoma labrosum tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
10043-laliostoma-labrosum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)