User Tools

Site Tools


10021-lajes-pintadas-la-gi

Lajes Pintadas là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 130,208 km², dân số năm 2007 là 4582 người, mật độ 35,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10021-lajes-pintadas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)