User Tools

Site Tools


10019-lajedo-do-tabocal-la-gi

Lajedo do Tabocal là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 423,785 km², dân số năm 2007 là 8413 người, mật độ 19,85 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10019-lajedo-do-tabocal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)