User Tools

Site Tools


10015-lajeado-novo-la-gi

Lajeado Novo là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1047,725 km², dân số năm 2007 là 6707 người, mật độ 6,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
10015-lajeado-novo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)