User Tools

Site Tools


10014-lajeado-grande-la-gi

Lajeado Grande là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 65,928 km², dân số năm 2007 là 1461 người, mật độ 25,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10014-lajeado-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)