User Tools

Site Tools


10004-laguna-santa-catarina-la-gi

Laguna (Santa Catarina) là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 441 km², dân số năm 2007 là 50179 người, mật độ 113,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10004-laguna-santa-catarina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)