User Tools

Site Tools


10001-lagoinha-do-piau-la-gi

Lagoinha do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 67,507 km², dân số năm 2007 là 2557 người, mật độ 37,88 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
10001-lagoinha-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)