User Tools

Site Tools


09999-lagoa-seca-la-gi

Lagoa Seca là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 109,342 km², dân số năm 2007 là 26275 người, mật độ 237,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
09999-lagoa-seca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)