User Tools

Site Tools


09993-lagoa-grande-pernambuco-la-gi

Lagoa Grande là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 1852 km², dân số năm 2007 là 22379 người, mật độ 12,08 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
09993-lagoa-grande-pernambuco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)