User Tools

Site Tools


09984-lagoa-do-piau-la-gi

Lagoa do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 427,195 km², dân số năm 2007 là 3670 người, mật độ 8,59 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
09984-lagoa-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)