User Tools

Site Tools


09981-lagoa-do-itaenga-la-gi

Lagoa do Itaenga là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 62,722 km², dân số năm 2007 là 20018 người, mật độ 319,15 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
09981-lagoa-do-itaenga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)