User Tools

Site Tools


09980-lagoa-do-carro-la-gi

Lagoa do Carro là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 69,87 km², dân số năm 2007 là 14226 người, mật độ 203,61 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
09980-lagoa-do-carro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)