User Tools

Site Tools


09979-lagoa-do-barro-do-piau-la-gi

Lagoa do Barro do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1300,538 km², dân số năm 2007 là 4597 người, mật độ 3,53 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
09979-lagoa-do-barro-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)