User Tools

Site Tools


09978-lagoa-de-velhos-la-gi

Lagoa de Velhos là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 112,832 km², dân số năm 2007 là 3156 người, mật độ 28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
09978-lagoa-de-velhos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)