User Tools

Site Tools


09977-lagoa-de-s-o-francisco-la-gi

Lagoa de São Francisco là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 155,637 km², dân số năm 2007 là 6533 người, mật độ 41,98 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
09977-lagoa-de-s-o-francisco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)