User Tools

Site Tools


09975-lagoa-de-dentro-la-gi

Lagoa de Dentro là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 84,505 km², dân số năm 2007 là 6912 người, mật độ 81,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
09975-lagoa-de-dentro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)