User Tools

Site Tools


09965-lages-la-gi

Lages là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 2644,313 km², dân số năm 2007 là 161583 người, mật độ 63,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
09965-lages-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)