User Tools

Site Tools


09957-lafaiete-coutinho-la-gi

Lafaiete Coutinho là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 352,658 km², dân số năm 2007 là 3597 người, mật độ 10,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
09957-lafaiete-coutinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)