User Tools

Site Tools


09953-lad-rio-la-gi

Ladário là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 342,509 km², dân số năm 2007 là 17918 người, mật độ 52,31 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
09953-lad-rio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)