User Tools

Site Tools


09952-lacerd-polis-la-gi

Lacerdópolis là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 68,453 km², dân số năm 2007 là 2190 người, mật độ 32,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
09952-lacerd-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)