User Tools

Site Tools


09485-kobarid-la-gi

Kobarid là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Goriška của Slovenia. Kobarid có diện tích 192.7 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 4472 người. Thủ phủ khu tự quản Kobarid đóng tại Kobarid[1].

09485-kobarid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)