User Tools

Site Tools


09403-kill-bill-la-gi

Kill Bill là một phim hành động 2 phần do Quentin Tarantino viết và đạo diễn. Kill Bill đầu tiên dự định sẽ phát hành thành một phim nhưng vì dài hơn bốn tiếng nên được chia làm hai bộ: Kill Bill Volume 1, ra vào 2003, và Kill Bill Volume 2, ra vào 2004.

09403-kill-bill-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)