User Tools

Site Tools


09350-khoa-lu-n-gi-o-la-gi

Khoa luận giáo được coi là một tổ chức tôn giáo có giáo lý và cách hành đạo liên quan đến thuyết xuyên hồn của L. Ron Hubbard (1911-1986), thiết lập vào năm 1952.[5]

Tên gọi Khoa luận giáo (Scientology do L. Ron Hubbard đặt) được ghép từ chữ Latinh scio nghĩa là sự hiểu biết, và chữ Hy Lạp λόγος lógos nghĩa là nghiên cứu lý luận vấn đề. Như vậy, nghĩa mặt chữ của Khoa luận giáo là: "tôn giáo hiểu biết và xử lý linh hồn (tinh thần) trong mối liên hệ với chính nó, với vũ trụ và với cuộc sống khác".

Có thể nói, thuyết xuyên hồn (Dianetics) do Hubbard phát triển là giáo lý căn bản của Khoa luận giáo. Thuyết xuyên hồn cũng là một từ ghép từ hai chữ Hy Lạp: dia nghĩa là xuyên qua, thấu suốt và nous nghĩa là linh hồn hoặc tinh thần. Giáo thuyết này cho rằng sẽ giúp con người hiểu được linh hồn chính mình. Đó là một phương pháp giúp con người có thể giảm nhẹ những cảm giác và cảm xúc, nỗi sợ hãi và căng thẳng tâm thần... Theo diễn nghĩa của Khoa luận giáo thì nó sẽ giúp người ta thấu suốt xuyên qua linh hồn.

Nhiều quốc gia không công nhận Khoa luận giáo là một tôn giáo rõ rằng, ngoại trừ Hoa Kỳ đã công nhận tư cách pháp nhân và được miễn thuế như các tôn giáo khác. Khoa luận giáo cho rằng họ là tôn giáo chân chính và đẩy mạnh việc truyền giáo thông qua các tín đồ tích cực. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông cho rằng Khoa luận giáo là một tổ chức kinh doanh giả mạo tôn giáo nhằm thực hiện các hoạt động phi pháp.[6]

09350-khoa-lu-n-gi-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)