User Tools

Site Tools


09309-kh-nh-h-a-v-nh-ch-u-la-gi

Khánh Hòa là một phường thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 25/8/2011, Chính phủ ra nghị quyết 90/NQ-CP thành lập thị xã Vĩnh Châu. Theo đó, Phường Khánh Hòa được thành lập từ nguyên trạng xã Khánh Hòa của huyện Vĩnh Châu.

  • Diện tích: 45,9084 km²
  • Dân số: 15.475 người
  • Mật độ: 343 người/km²

Quyết định 19/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Sóc Trăng năm 2006 nêu rõ về xã Khánh Hòa (nay là Phường Khánh Hòa):

  • Diện tích: 46,07 km²
  • Dân số: 7991 người

Chủ tịch ủy ban nhân dân Thị xã vừa công bố ban hành nâng cấp Phường Khánh Hòa thành thị trấn Khánh Hòa vào năm 2015.

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc thị xã Vĩnh Châu

09309-kh-nh-h-a-v-nh-ch-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)