User Tools

Site Tools


08990-juripiranga-la-gi

Juripiranga là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 78,761 km², dân số năm 2007 là 9826 người, mật độ 124,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08990-juripiranga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)