User Tools

Site Tools


08957-juarez-t-vora-la-gi

Juarez Távora là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 82,593 km², dân số năm 2007 là 6979 người, mật độ 84,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08957-juarez-t-vora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)