User Tools

Site Tools


08950-ju-na-la-gi

Juína là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 26251,276 km², dân số năm 2007 là 38497 người, mật độ 1,47 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08950-ju-na-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)