User Tools

Site Tools


08935-jos-de-freitas-la-gi

José de Freitas là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1538,205 km², dân số năm 2007 là 35188 người, mật độ 22,88 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08935-jos-de-freitas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)