User Tools

Site Tools


08934-jos-da-penha-la-gi

José da Penha là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 117,634 km², dân số năm 2007 là 6187 người, mật độ 52,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08934-jos-da-penha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)