User Tools

Site Tools


08917-joca-marques-la-gi

Joca Marques là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 166,441 km², dân số năm 2007 là 5400 người, mật độ 32,44 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08917-joca-marques-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)