User Tools

Site Tools


08914-joaquim-pires-la-gi

Joaquim Pires là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 739,57 km², dân số năm 2007 là 13790 người, mật độ 18,65 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08914-joaquim-pires-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)