User Tools

Site Tools


08913-joaquim-nabuco-la-gi

Joaquim Nabuco là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 115,62 km², dân số năm 2007 là 15953 người, mật độ 137,98 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08913-joaquim-nabuco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)