User Tools

Site Tools


08909-joa-aba-la-gi

Joaçaba là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 232,354 km², dân số năm 2007 là 24435 người, mật độ 105,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08909-joa-aba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)