User Tools

Site Tools


08907-jo-o-neiva-la-gi

João Neiva là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 272,865 km², dân số năm 2007 là 14998 người, mật độ 54,96 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08907-jo-o-neiva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)