User Tools

Site Tools


08905-jo-o-lisboa-la-gi

João Lisboa là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1126,517 km², dân số năm 2007 là 19671 người, mật độ 17,46 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08905-jo-o-lisboa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)