User Tools

Site Tools


08904-jo-o-dourado-la-gi

João Dourado là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 984,019 km², dân số năm 2007 là 18361 người, mật độ 18,66 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08904-jo-o-dourado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)