User Tools

Site Tools


08903-jo-o-dias-la-gi

João Dias là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 88,173 km², dân số năm 2007 là 2553 người, mật độ 29 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08903-jo-o-dias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)