User Tools

Site Tools


08901-jo-o-c-mara-la-gi

João Câmara là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 714,951 km², dân số năm 2007 là 31757 người, mật độ 44,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08901-jo-o-c-mara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)