User Tools

Site Tools


08900-jo-o-alfredo-la-gi

João Alfredo là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 150,22 km², dân số năm 2007 là 27023 người, mật độ 179,89 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08900-jo-o-alfredo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)