User Tools

Site Tools


08898-jiquiri-la-gi

Jiquiriçá là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 236,255 km², dân số năm 2007 là 12724 người, mật độ 53,86 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08898-jiquiri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)