User Tools

Site Tools


08888-ji-paran-la-gi

Ji-Paraná là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 6897 km², dân số năm 2007 là 107638 người, mật độ 15,61 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08888-ji-paran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)