User Tools

Site Tools


08871-jerumenha-la-gi

Jerumenha là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 3862 km², dân số năm 2007 là 4371 người, mật độ 1,13 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08871-jerumenha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)