User Tools

Site Tools


08867-jer-nimo-monteiro-la-gi

Jerônimo Monteiro là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 162,164 km², dân số năm 2007 là 10623 người, mật độ 65,51 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08867-jer-nimo-monteiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)