User Tools

Site Tools


08836-jata-ba-la-gi

Jataúba là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 715,72 km², dân số năm 2007 là 15074 người, mật độ 21,06 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08836-jata-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)