User Tools

Site Tools


08828-jardim-do-serid-la-gi

Jardim do Seridó là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 368,643 km², dân số năm 2007 là 12190 người, mật độ 33,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08828-jardim-do-serid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)