User Tools

Site Tools


08825-jardim-de-angicos-la-gi

Jardim de Angicos là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 254,045 km², dân số năm 2007 là 2841 người, mật độ 11,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08825-jardim-de-angicos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)