User Tools

Site Tools


08817-jaqueira-la-gi

Jaqueira là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 111,22 km², dân số năm 2007 là 12618 người, mật độ 113,45 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08817-jaqueira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)