User Tools

Site Tools


08815-japor-la-gi

Japorã là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 419,804 km², dân số năm 2007 là 7362 người, mật độ 17,54 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08815-japor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)