User Tools

Site Tools


08811-japi-la-gi

Japi là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 188,99 km², dân số năm 2007 là 6517 người, mật độ 34,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08811-japi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)